undraw_contract_re_ves9

Algemene Voorwaarden

De voorwaarden waaronder Elementon werk uitvoert en diensten levert.

Algemene voorwaarden

1. Definities

 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die met Dienstverlener een overeenkomst heeft afgesloten.
 2. Onder Dienstverlener word verstaan Dinand Mentink werkende onder de naam Elementon en/of een eventuele andere medewerker van Elementon.
 3. Deze Algemene Voorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dienstverlener, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. De voorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.
 4. Op alle offertes, overeenkomsten en leveveringen van Elementon is de Verwerkersovereenkomst die onderdeel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Onder ‘Fair Use Policy’ wordt verstaan: het beleid wat Dienstverlener gebruikt om het belasten van zijn servers te limiteren en het data verbruik binnen de perken te houden. Deze ‘Fair Use Policy’ is van toepassing op alle door Dienstverlener geleverde diensten.
 6. Onder ‘diensten’ of ‘dienst’ wordt verstaan: de specifieke dienst die Dienstverlener aan de Opdrachtgever levert zoals vermeld in de overeenkomst, al dan niet met contractuele banden.
 7. Onder website wordt verstaan: de website waarop Dienstverlener zijn diensten aanbied; www.elementon.nl.
 8. Bij samentreffen van de door de Opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige leveringsvoorwaarden zullen de laatste prevaleren.

2. Offertes

 1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij samengestelde prijzen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het uit te voeren of te vervaardigen werk modellen, kopij e.d. zijn overgelegd, is de Dienstverlener niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde.
 4. Indien na een gevraagde offerte de opdracht uitblijft, kunnen, mits dit van te voren is aangegeven, de kosten van de offerte in rekening worden gebracht.

3. Honorarium, kosten, tarieven

 1. De honorering van de Dienstverlener berust op uurtarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. Het geldende uurtarief is opgenomen in de overeenkomst.
 2. Noodzakelijke kosten zoals softwarelicenties, reiskosten, telefoonkosten, die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door de Dienstverlener worden gemaakt, worden naast de uurtarieven afzonderlijk in rekening gebracht.
 3. Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn bedragen altijd exclusief verschuldigde omzetbelasting.
 4. De Opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door de Dienstverlener in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. Verloopt betaling aan derden via de Dienstverlener, dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. Ook is hij gerechtigd tot het door berekenen van een toeslag voor administratiekosten. De Dienstverlener zal kortingen op leveranties van derden doorgeven aan de Opdrachtgever.
 5. Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten worden gewoonlijk gedaan na voltooiing van de overeenkomst. De Dienstverlener kan hiervan afwijken bij grotere opdrachten.
 6. Bij opdrachten welke binnen een maand worden afgerond, volgt de declaratie na beëindiging van de werkzaamheden. Een voorschot op het honorarium en de kosten kan worden overeengekomen. Kosten van derden kunnen bij ontvangst van facturen van derden onmiddellijk worden doorbelast.
 7. De Dienstverlener verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van de Opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.
 8. Dienstverlener is gerechtigd om een spoedtarief te rekenen, doorgaans 140% van het reguliere uurtarief, voor planbare werkzaamheden die op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever uitgevoerd worden buiten de reguliere tijden zoals deze door Dienstverlener gehanteerd worden.
 9. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden gemaakte uren voor het bespreken met Opdrachtgever in rekening gebracht. Hieronder valt onder andere, het bespreken van werkzaamheden, het beantwoorden van vragen en het toelichten van diensten.

4. Wijziging in de opdracht

 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.
 2. Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de Dienstverlener ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door de Dienstverlener wordt overschreden; in dat geval is art. 13 van overeenkomstige toepassing.

5. Eigendommen van de Opdrachtgever

 1. Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet de Dienstverlener dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
 2. Onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
 3. Het auteursrecht op definitieve werken zoals ontwerpen en code zoals gespecificeerd in de offerte overeenkomst, gaat bij betaling over op de Opdrachtgever. Het auteursrecht op alle werken berust bij de Dienstverlener totdat aan de betalingsverplichting voldaan is.

6. Eigendommen van de Dienstverlener

 1. Schetsontwerpen, onvoltooide code, presentatiemodellen en/of originele foto's en bronbestanden van software en ontwerpen blijven te allen tijde in eigendom van de Dienstverlener.
 2. Bij beschadiging of teniet gaan van de aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het vorige lid, wordt de schade onverminderd het recht verdere kosten en interessen te vorderen, in rekening gebracht.

7. Verzending en transport van het uitgevoerde werk

 1. Wanneer van toepassing wordt steeds de goedkoopste wijze van verzending gevolgd, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
 2. Bij elke wijze van verzending zijn de kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

8. Vertrouwelijke informatie

De Dienstverlener is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de Opdrachtgever en overige bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

9. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting en, indien niet anders is overeengekomen, binnen een veertien dagen na factuurdatum.
 2. De Dienstverlener is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om vóór de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.
 3. Bij afwijking van de betalingstermijn zal de Opdrachtgever over het factuurbedrag een rente in rekening worden gebracht overeenkomend met de wettelijke rente. Delen van maanden worden voor de berekening van de wettelijke rente in aanmerking genomen als volle maanden.
 4. De eigendom der goederen en (auteurs)rechten van geproduceerde werken blijft aan de Dienstverlener en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
 5. Voor opdrachten, welke een lange bewerkingstijd vereisen, kan deelbetaling worden verlangd. Deze deelbetalingen dienen vooraf te worden overeengekomen.
 6. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van de door de Opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen gemaakt, zijn voor rekening van de Opdrachtgever; deze bedragen tenminste 10% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 120,- bedragen.
 7. Betaling wordt geacht te zijn geschied wanneer het volledige bedrag onder vermelding van factuurnummer is bijgeschreven op de door Dienstverlener in factuur aangegeven rekening.

10. Retentierecht/verhaal

 1. De Dienstverlener, die de goederen van de Opdrachtgever onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die de Dienstverlener besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van diezelfde Opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of op andere goederen van de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht tot retentie heeft de Dienstverlener ook in geval de Opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren, bij overlijden van de Opdrachtgever dan wel in geval de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld.

11. Deellevering

Iedere deellevering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Art. 9 lid 1 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

12. Verzuim van de Opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van de Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door de Dienstverlener het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor deze opdracht bestemde materialen onverminderd zijn recht verdere kosten, schade en interessen te vorderen.

13. Overschrijding leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

14. Annuleringen

Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan de Dienstverlener alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, opslag, provisie, reeds gemaakte manuren, e.d.) te vergoeden en indien de Dienstverlener zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Dienstverlener in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van de Dienstverlener op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

15. Afname

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever verplicht direct na gereedkoming van de uitgevoerde opdracht deze in ontvangst te nemen.
 2. Indien als gevolg van verzuim de opdracht na het gereedkomen geheel of gedeeltelijk door de Dienstverlener moet worden opgeslagen, kunnen de hiermee gemoeide kosten, waaronder manuren, aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

16. Klachten

 1. Reclames dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na aflevering van de opdracht.
 2. Reclames als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voorzover de Opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, of op andere wijze daarover heeft beschikt.
 3. De aansprakelijkheid van de Dienstverlener uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.
 4. Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, mag de Dienstverlener voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.
 5. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, modellen of materialen, die door de Opdrachtgever zijn verstrekt.

17. Overmacht

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van de Dienstverlener ontslaat de Dienstverlener van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van zijn leveringsplicht, zonder dat de Opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

In geval van overmacht zal de Dienstverlener daarvan onverwijld mededeling doen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de Dienstverlener af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

18. Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen en/of halffabrikaten benodigd voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de Opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden begrepen verandering van lonen en sociale lasten.

19. Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 1. Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart de Opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht aan derden wordt gemaakt en vrijwaart hij de Dienstverlener in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.
 2. Alle intellectuele eigendomsrechten van door de Dienstverlener ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, testcode e.d. blijven bij hem berusten.
 3. Auteursrechten zijn in de kosten der ontwerpen niet begrepen.
 4. De Opdrachtgever ontvangt van de Dienstverlener een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door de Dienstverlener in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de Opdrachtgever worden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik van het betreffende werk door de Opdrachtgever zelf, of voor zijn rechtsopvolgers. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming.
 5. Het is de Opdrachtgever en/of derden niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan een door hem reeds eerder goedgekeurd of reeds in gebruik zijnde model, ontwerp, foto enzovoort, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Dienstverlener.

20. Beëindiging door de Dienstverlener

 1. De Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn: - in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; - bij faillissement of surseance van betaling van hemzelf dan wel zijn onderneming; - bij liquidatie van zijn bedrijf;
 2. De Dienstverlener heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

21. Diensten

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor één jaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De overeenkomst wordt na afloop van de in de overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd voor een periode van één (1) jaar.
 2. De duur van de overeenkomst voor een domeinregistratie is afhankelijk van de aangevraagde extensie, doorgaans is dit 1 of 2 jaar.
 3. De volgende diensten kunnen, na één jaar, maandelijks opgezegd worden.
  • kerkwebsite
  • zaaksite
  • clubsite
  • hosting
 4. Bij tussentijds opzeggen van diensten waarbij vooruit betaald is word de vooruitbetaalde periode die nog niet verstreken is gerestitueerd. Hierbij word er afgerond op volledige maanden.
 5. Bij tussentijds opzeggen van diensten komen kortingen, die van toepassing zijn bij jaarlijkse vooruitbetaling, te vervallen. Dit zal echter nooit resulteren in hogere kosten dan wanneer Opdrachtgever de dienst aan het eind van de looptijd zou hebben opgezegd.
 6. De door Dienstverlener verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. De vertragingen in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst tenzij er sprake is van overmacht en behoudens wettelijke uitzonderingen.
 7. Dienstverlener is gerechtigd ten alle tijde de prijzen te wijzigen en zal dit aankondigen op de website. De nieuwe prijzen zijn van kracht bij (stilzwijgende) verlenging van de overeenkomst of bij een nieuwe overeenkomst.
 8. Dienstverlener kan tussentijds een contract, waarbij de betalingstermijn korter is dan het afgesloten contract de prijzen verhogen met maximaal 10% per jaar als gevolg van verhoogde prijzen van de leveranciers, bedrijfskosten of uitvoeringskosten. Verhogingen van BTW en andere overheids opgelegde belastingen en kosten zijn hiervan uitgesloten.

22. Rechten en verplichtingen bij afnemen van diensten

 1. De Opdrachtgever is verplicht gebruik te maken van de afgenomen dienst conform de wet en eventuele regelgeving van toepassing op de afgenomen dienst. Bij gebruik in afwijking of overtreding van wet- en regelgeving behoudt Dienstverlener zich het recht voor alle stappen te nemen die zij zich geraden acht en is Opdrachtgever schadevergoeding aan Dienstverlener verschuldigd.
 2. De Opdrachtgever zal de afgenomen dienst alleen gebruiken in overeenstemming met de door Dienstverlener opgelegde regels, instructies en beperkingen vastgelegd in de overeenkomst algemene voorwaarden en privacy overeenkomst.
 3. De Opdrachtgever is verplicht om de geleverde dienst op een dusdanige manier te gebruiken dat de werking van de servers van Dienstverlener en de levering van de diensten aan andere klanten niet worden belemmerd.
 4. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade aan derden, ontstaan door handelingen of gedragingen van de Opdrachtgever die in strijd zijn met de bepalingen opgenomen in de door Dienstverlener opgestelde algemene voorwaarden en privacy overeenkomst.
 5. De Opdrachtgever zal Dienstverlener niet beschadigen, hiermee wordt bedoeld Dienstverlener zoals in de bepalingen is opgenomen.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener tegen aanspraken van derden ter zake van schade die op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van Opdrachtgever van de dienst, apparatuur of netwerk van Dienstverlener.
 7. De Opdrachtgever is er zelf voor verantwoordelijk een back-up van de op de servers van Dienstverlener gedeponeerde data te bezitten.
 8. De Opdrachtgever verklaart Dienstverlener direct per email op de hoogte te stellen indien de Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld of indien stappen worden ondernomen tegen de Opdrachtgever die verband houden met de activiteiten van de Opdrachtgever op het internet.
 9. De Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met alle door Dienstverlener ter beschikking gestelde gegevens betreffende de dienst of het gebruik daarvan. De Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal of andere vormen van onrechtmatig gebruik van deze gegevens direct Dienstverlener hiervan in kennis stellen.
 10. De Opdrachtgever verklaart in ieder geval de leeftijd van 18 jaar te hebben of een handlichting te hebben gekregen bij een Nederlandse rechter waardoor de Opdrachtgever handelsbekwaam is.
 11. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 (veertien) dagen te reclameren via email of post met een nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Doet de Opdrachtgever dat niet, zal het recht op reclameren vervallen. Indien de reclamering gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed. Reclames betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen na factuurdatum te worden ingediend.
 12. Reclameren is niet mogelijk indien de schade is veroorzaakt of klachten tot stand zijn gekomen door nalatigheid van de Opdrachtgever of doordat de Opdrachtgever in strijd heeft gehandeld met de instructies van Dienstverlener.
 13. Reclameren schort de verplichtingen voor de Opdrachtgever niet op met uitzondering wanneer het product in zijn geheel niet werkzaam is.
 14. Indien de Opdrachtgever, om welke reden dan ook, verhinderd is in het gebruiken van een afgenomen dienst zal dit geen invloed hebben op voortduren van de overeenkomst. Evenals verplichtingen naar Dienstverlener dienen volgens reguliere afspraken voort te duren. Dit kan bijvoorbeeld zijn, maar niet alleen, door onwetendheid van de Opdrachtgever.
 15. De Opdrachtgever zal zorg dragen dat de meest actuele persoonsgegevens, zoals: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en het emailadres van de Opdrachtgever bekend zijn bij Dienstverlener.
 16. De Opdrachtgever is verplicht de juiste en bij hem of haar behorende (persoons)gegevens aan Dienstverlener kenbaar te maken. Opgeven van onjuiste gegevens wordt gezien als fraude en de kosten voor het achterhalen van de juiste gegevens worden verhaalt bij Opdrachtgever.
 17. Indien Dienstverlener kosten moet maken doordat Opdrachtgever Dienstverlener niet, of niet op tijd heeft voorzien van de nieuwe persoonsgegevens worden de kosten verhaald op Opdrachtgever. Ook is dit van toepassing voor bijvoorbeeld administratiekosten voor de aanmaning of ingebrekestelling.
 18. Dienstverlener heeft een storingsnummer welke ook buiten kantooruren gebeld kan worden, Dienstverlener spant zich in om snel de telefoon op te nemen in het geval van storingen. Klant kan zich nimmer beroepen op (gevolg) schade doordat de storingsdienst niet tijdig in staat was de telefoon op te nemen, om welke reden dan ook.
 19. Schade, ontstaan door de Opdrachtgever doordat deze zich niet houd aan Nederlandse wetgeving, deze overeenkomst of een aanvullende overeenkomst of technisch niet bekwaam genoeg is, waaronder onder andere wordt verstaan: schade door onjuiste netwerkinstellingen op een door de Opdrachtgever beheerde server kunnen worden verhaald op Opdrachtgever.
 20. Dienstverlener spant zich in voor de beschikbaarheid van de diensten. De Opdrachtgever kan niet van Dienstverlener verwachten dat deze alle mogelijke applicaties ondersteund, aangezien dit er vele miljarden zijn.
 21. Dienstverlener spant zich in om de Opdrachtgever te helpen bij vraagstukken. De Opdrachtgever mag echter niet van Dienstverlener verwachten dat deze ondersteuning biedt voor applicaties en scripts van derden of elk specifiek probleem (kosteloos) kan oplossen voor de Opdrachtgever.
 22. De Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Dienstverlener, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de zijde van Opdrachtgever.

23. Beperkingen waaraan diensten onderhevig zijn

 1. De Opdrachtgever zal geen intellectuele eigendomsrechten van Dienstverlener of derden schenden.
 2. De Opdrachtgever zal geen onrechtmatige en/of strafbare gegeven verspreiden, waaronder racistische uitingen, verboden pornografisch materiaal, crimineel dataverkeer en smadelijke of lasterlijke uitingen.
 3. De Opdrachtgever zal zich geen toegang verschaffen of proberen te verschaffen tot computer systemen waar toe de Opdrachtgever niet gerechtigd is, hier onder vallen ook de servers van Dienstverlener.
 4. De Opdrachtgever zal zich onthouden van het zonder toestemming binnendringen van de servers van Dienstverlener en computers van derden die aangesloten zijn op het internet (hacken) waarbij de Opdrachtgever enige beveiliging doorbreekt of zich toegang verschaft door middel van het gebruik van een valse sleutel en/of beveiligingsgaten en de servers van Dienstverlener.
 5. De Opdrachtgever zal zich onthouden van het versturen van spam; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail of grote hoeveelheden email naar bepaalde email adressen waaronder ook valt een emailbom. Indien Opdrachtgever zich toch met de in dit artikel genoemde zaken bezig houdt, dan wel moedwillig of perongeluk, wordt de schade op Opdrachtgever verhaald en is Dienstverlener gerechtigd de diensten af te sluiten zonder dat Dienstverlener schadevergoeding of terugbetaling is verschuldigd.
 6. Indien Opdrachtgever zich toch met de in artikel 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 en 23.5 Genoemde zaken bezig houdt, dan wel moedwillig danwel per ongeluk, wordt de schade op Opdrachtgever verhaald en is Dienstverlener gerechtigd de diensten af te sluiten zonder dat Dienstverlener schadevergoeding of terugbetaling is verschuldigd.
 7. De sub-domein namen welke door Dienstverlener in bruikleen zijn gegeven aan de Opdrachtgever blijven eigendom van Dienstverlener. Op geen enkele wijze kan Opdrachtgever aanspraak maken op deze sub-domein namen.
 8. Dienstverlener is gerechtigd diensten en/of activiteiten van Opdrachtgever af te sluiten, op te schorten of te beëindigen wanneer Opdrachtgever niet handelt overeenkomstig de bepalingen in deze overeenkomst, een eventuele aanvullende overeenkomst, aan de Nederlandse wetgeving waaronder ook wordt verstaan: spamming, overmatig verbruik waardoor naar inzicht van Dienstverlener de Fair Use Policy wordt overschreden en er acuut een probleem ontstaat of kan ontstaan en/of non-betaling binnen de gestelde factuurtermijn zonder dat hier enige verplichting van Dienstverlener voor schadevergoeding of tegemoetkoming uit voortvloeit.
 9. Dienstverlener zal moedwillig geen gebruik maken van bestanden welke Opdrachtgever heeft geplaatst op de server voor commercieel gewin en wanneer dit niet tot de taak van Dienstverlener behoord, waaronder wordt verstaan het moedwillig beschikbaar maken van broncodes of ontwerpen.

24. Aansprakelijkheid bij afnemen diensten

 1. In verband met artikel 22.7 kan de Opdrachtgever Dienstverlener niet aansprakelijk stellen voor vermissing en of beschadiging(en) van enige door de Opdrachtgever op de server(s) van Dienstverlener gedeponeerde data. De Opdrachtgever vrijwaart Dienstverlener voor elke manier van aansprakelijkheid voor de vermissing of beschadiging(en) en/of mogelijke (gevolg) schade van de door de Opdrachtgever op de server(s) van Dienstverlener gedeponeerde data.
 2. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de Opdrachtgever in strijd met de bepalingen in de algemene voorwaarden, privacy overeenkomst en wet- en regelgeving op de server gestelde illegale data.
 3. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige door de Opdrachtgever in strijd met de bepalingen in de algemene voorwaarden, privacy overeenkomst en wet- en regelgeving op het forum geplaatste reacties.
 4. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige (gevolg) schade door het gebruik van de diensten en/of producten.
 5. Dienstverlener is nimmer verantwoordelijk wanneer een domeinnaam (technisch) wordt opgeheven door bijvoorbeeld maar niet beperkt tot een per ongeluk en onbedoelde opzegging via de website.
 6. Indien Dienstverlener niet kan voldoen aan zijn verplichtingen door overmacht, denk aan oorlog, (terroristische) aanslagen, natuurrampen, faillissementen van Dienstverlener of leveranciers, omnummering van het netwerk, beschadiging van het netwerk, apparatuur of datacentrum waardoor de apparatuur niet beschikbaar is, kunnen de diensten worden opgeschort of worden beëindigd zonder teruggave van enige betaalde gelden of een verplichting van schadevergoeding of compensatie.
 7. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adressen. Dienstverlener vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 8. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief en factuur van Dienstverlener het feit van poging tot registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 9. Ingevolge artikel 23.9 van deze voorwaarden is Dienstverlener in alle andere scenario’s niet aansprakelijk, waaronder ook: Opdrachtgever door een eigen fout en eigen handelen zelf bestanden publiceert of door per ongeluk publiceren als gevolg van een (server)storing of een hacker/cracker. Dienstverlener is enkel aansprakelijk wanneer een medewerker door eigen handelen, moedwillig en met voorbedachte rade en zonder toestemming van Opdrachtgever PHP-broncodes publiceert, zonder dat dit de taak van Dienstverlener is.

25. Fair use policy van toepassing op diensten

 1. Opdrachtgever is gerechtigd schijfruimte en dataverkeer te verbruiken tot een maximum zoals aangegeven in de overeenkomst. Voor gebruik van processorcapaciteit en werkgeheugen gelden niet altijd harde beperkingen.
 2. Indien klant door het verbruik van processorcapaciteit, dataverkeer of werkgeheugen andere klanten tot last is, neemt Dienstverlener contact op met Opdrachtgever om te bespreken hoe dit op te lossen. De eisen van Dienstverlener zijn in deze bindend. Bij veroorzaking van acute problemen kan Dienstverlener ervoor kiezen om diensten af te sluiten om de hinder bij andere klanten zo veel mogelijk te voorkomen.
 3. Indien Opdrachtgever zoveel dataverkeer verbruikt, dat Dienstverlener hier direct, bewijsbare schade door lijdt (door bijvoorbeeld overschrijding van het ingekochte dataverkeer waarvoor klant voor een groot deel verantwoordelijk is) is Dienstverlener gerechtigd deze schade te verhalen op Opdrachtgever.
 4. Bij extreem dataverbruik is Dienstverlener gerechtigd de website van Opdrachtgever af te sluiten voor onbepaalde tijd om de schade zoals beschreven in punt 25.3 proberen te voorkomen en onbereikbaarheid van de server tegen te gaan.
 5. De Opdrachtgever mag niet van Dienstverlener verwachten dat Dienstverlener zich altijd aan punt 25.4, voor wat betreft het beperken van schade, kan houden.
 6. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het dataverkeer.
 7. De Opdrachtgever is beperkt in het gebruik van server rekenkracht en ruimte, waaronder hardeschijfruimte, processor rekenkracht en ram geheugen. Niet altijd is een hard limiet van toepassing. Wanneer Dienstverlener van oordeel is dat de klant teveel rekenkracht of schijfruimte verbruikt, neemt Dienstverlener contact op met de Opdrachtgever om andere mogelijkheden te bespreken. Bij acute probleem gevallen bijvoorbeeld (gedeeltelijke) onbereikbaarheid van de server door te zware belasting door Opdrachtgever, is Dienstverlener gerechtigd de website af te sluiten, processen te beëindigen of te beperken zonder dat Dienstverlener aan Opdrachtgever enige schadevergoeding verschuldigd is.
 8. Bij moedwillige overschrijding van de in artikel 25.7 genoemde zaken of wanneer Opdrachtgever dit in redelijkheid had kunnen verwachten, kan Dienstverlener schadevergoeding eisen aan Opdrachtgever.

26. Betaling van diensten

 1. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen het termijn van 28 dagen (4 weken) heeft betaald zal Dienstverlener de Opdrachtgever een betalingsherinnering sturen en kan Dienstverlener vanaf dit moment besluiten de diensten buiten werking te stellen, zonder dat dit een opschortende werking heeft voor betaling en contract. Indien de Opdrachtgever binnen 5 dagen na de verzenddatum van betalingsherinnering niet voldaan heeft aan de verschuldigde facturen, zal Dienstverlener de Opdrachtgever schriftelijk een aanmaning sturen. Klant wordt gehouden tot betaling van een schadevergoeding ter hoogte van 20% van de hoofdsom met een minimum van €25,00, exclusief wettelijke rente en incassokosten.
 2. Indien de Opdrachtgever na het versturen van de aanmaning nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. Alle hieruit voortvloeiende (buiten) gerechtelijke kosten zullen alsdan voor de rekening van de Opdrachtgever komen. Tevens zal in dat geval de wettelijk of anders de contractueel bepaalde rente worden gevorderd.
 3. Alle producten en diensten worden per jaar, voor een heel jaar, vooraf gefactureerd, tenzij anders afgesproken.
 4. Dienstverlener kan een domeinnaamverhuizing en/of het verstrekken van de verhuiscode weigeren wanneer de Opdrachtgever niet aan de (financiele) verplichtingen jegens Dienstverlener heeft voldaan
 5. Dienstverlener is bij non-betaling gerechtigd de afgenomen diensten van Opdrachtgever af te sluiten en nimmer schadevergoeding verschuldigd. Op grond van artikel 6:277BW wordt bij afsluiting de totale som van het contract ineens opeisbaar en gefactureerd aan Opdrachtgever.

27. Rechten en verplichtingen bij serviceovereenkomsten

 1. Serviceovereenkomsten kennen een vaste jaarlijkse vergoeding die jaarlijks gefactureerd word.
 2. Bij het eindigen van een serviceovereenkomst is Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd gelijk aan dat deel van een jaar dat sinds laatste facturering is verstreken. Gedeelten van maanden worden gerekend als volledige maanden.
 3. Onder de serviceovereenkomst "Laravel updates" valt het installeren van updates voor Laravel zoals deze uitgebracht worden via laravel.com.
 4. Laravel kent een update regime waardoor alle uitgebrachte updates in korte tijd uitgevoerd kunnen worden. Wanneer Laravel ooit een update uitbrengt die Dienstverlener meer werk zou kosten dan 2 uur om uit te voeren of Laravel wijzigt haar update regime dusdanig dat toekomstige updates niet meer in korte tijd uitgevoerd kunnen worden dan eindigt de dienst Laravel updates.
 5. Dienstverlener is verplicht schriftelijk melding te maken van het beëindigen van een dienst.
 6. Opdrachtgever heeft nooit recht op vergoeding van kosten die voortkomen uit het beëindigen of wijzigen van serviceovereenkomsten. Hieronder vallen expliciet (maar niet uitsluitend) kosten die voortkomen uit het staken van updates.
 7. Dienstverlener geeft expliciet geen garanties op de beschikbaarheid van software die door derden wordt uitgegeven. Wanneer Dienstverlener gebruik maakt van open source software is het risico dat deze software in de toekomst niet, minder of anders beschikbaar is volledig voor rekening van Opdrachtgever.

28. Beschikbaarheid

 1. Dienstverlener geeft geen garanties wat betreft zijn beschikbaarheid.
 2. Nieuwe werkzaamheden van Opdrachtgever worden in beginsel uitgevoerd op de eerstvolgende beschikbare mogelijkheid van Dienstverlener. Het staat Dienstverlener echter vrij om opdrachten in te plannen zoals hem uitkomt.

29. Toepasselijk recht

 1. De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de woonplaats van de Dienstverlener.

30. Verwerkersovereenkomst

Deze verwerkersovereenkomst (hierna: Verwerkersovereenkomst) is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die Dienstverlener (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een Opdrachtgever aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke). Waar in deze Verwerkersovereenkomst gerefereerd wordt aan bepalingen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: Wbp), zal per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) worden bedoeld.

30.1. Doeleinden van verwerking

 1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het afhandelen van bestellingen en betalingen voor producten of diensten van Verwerkingsverantwoordelijke, het in de ‘cloud’ opslaan van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, beheer van de boekhouding en financiële administratie van Verwerkingsverantwoordelijke, het aanbieden en beheren van het online Customer Relationship Management-pakket van Verwerker voor Verwerkingsverantwoordelijke, het onderhouden van telefonisch contact met klanten van Verwerkingsverantwoordelijke voor afhandeling van klachten en verlening van service, beheer van de klantenadministratie van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.
 2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Artikel 30.13. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.
 3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.

30.2. Verplichtingen Verwerker

 1. Ten aanzien van de in artikel 30.1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wbp en de AVG. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.
 2. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.
 3. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 bedoelde wetgeving. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s).

30.3. Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is toegestaan, mits inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke op diens verzoek melden om welk land of welke landen het gaat.
 3. In beginsel zal Verwerker persoonsgegevens enkel binnen Nederland verwerken en bij uitzondering hiervan melding maken aan Verwerkingsverantwoordelijke.

30.4. Verdeling van verantwoordelijkheid

 1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving.
 2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de schriftelijke instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

30.5. Inschakelen van derden of onderaannemers

 1. Verwerker mag in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik maken van derden onder voorwaarde dat deze vooraf worden gemeld aan Verwerkingsverantwoordelijke; Verwerkingsverantwoordelijke mag bezwaar maken indien het gebruik van een specifieke gemelde derde onaanvaardbaar voor haar is.
 2. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk ten minste dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen.
 3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan.

30.6. Beveiliging

 1. Beveiliging van persoonsgegevens is hoge prioriteit voor Verwerker en Verwerker zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
 2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, redelijk is.
 3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

30.7. Meldplicht

 1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) aan de toezichthouder en/of betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen een redelijke termijn op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek.
 2. Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich daadwerkelijk voorgedaan heeft. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. Daarnaast behelst de meldplicht:
  • de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie en, bij benadering, het aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie;
  • de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen;
  • de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens;
  • de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan.

30.8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

 1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.

30.9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.
 2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

30.10. Audit

 1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke, deskundige derde die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van de beveiligingseisen, naleving van de algemene regels rond verwerking van persoonsgegevens, misbruik van persoonsgegevens door medewerkers van de Verwerker, naleving van alle punten uit de Verwerkersovereenkomst, en alles dat daar direct verband mee houdt.
 2. Deze audit mag maximaal eenmaal per jaar plaatsvinden of anders bij een concreet vermoeden van misbruik van persoonsgegevens.
 3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk ter beschikking stellen.
 4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Verwerker worden beoordeeld en kunnen, naar eigen goeddunken van Verwerker en op de wijze zoals Verwerker zelf bepaalt, worden doorgevoerd door Verwerker.
 5. De kosten van de audit worden door Verwerkingsverantwoordelijke gedragen.
 6. Verwerker is gerechtigd tot een vergoeding voor alle redelijkerwijs gemaakte onkosten ten behoeve van de Audit waaronder reiskosten, gemaakte kosten aan leveranciers en het reguliere door Verwerker gehanteerde uurtarief.

30.11. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis. De aansprakelijkheid van Verwerker voor directe schade zal in totaal nooit meer bedragen dan € 1000,00.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:
  • schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”);
  • redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen;
  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en
  • redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld.
 3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, verminking of vernietiging van gegevens of databestanden.
 4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar bedrijfsleiding.
 5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
 6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.

30.12. Duur en beëindiging

 1. Deze Verwerkersovereenkomst komt tot stand bij acceptatie van de algemene voorwaarden waarvan deze verwerkersovereenkomst deel uit maakt.
 2. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.
 3. Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker – naar keuze van Verwerkingsverantwoordelijke – alle persoonsgegevens die bij haar aanwezig zijn in originele of kopievorm retourneren aan Verwerkingsverantwoordelijke, en/of deze originele persoonsgegevens en eventuele kopieën daarvan verwijderen en/of vernietigen.
 4. Verwerker is gerechtigd deze Verwerkersovereenkomst van tijd tot tijd te herzien. Zij zal minimaal 1 maand van tevoren mededeling doen van de wijzigingen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag opzeggen tegen het einde van deze drie maanden indien zij niet akkoord kan gaan met de wijzigingen.
 5. Verwerker maakt, om de kwaliteit van haar diensten te waarborgen, backups van haar systemen. Na beëindiging van de overeenkomst en verwijdering van persoonsgegevens zullen deze nog voor een maximale periode van 6 maanden in backups beschikbaar zijn. Verwerker zal erop toezien dat verwijderde persoonsgegevens niet weer beschikbaar komen systemen die in gebruik zijn maar het verwijderen van persoonsgegevens uit backups zelf is niet realistisch.

30.13 Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Verwerker zal in het kader van artikel 30.1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Van de categorieën betrokkenen:

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in dit artikel omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.