undraw_gdpr_-3-xfb

Privacyverklaring

Elementon verwerkt persoonsgegevens op een zorgvuldige manier

Elementon, gevestigd aan De Otter 33 7414HZ Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dinand Mentink is de Functionaris Gegevensbescherming van Elementon hij is te bereiken via dinand@elementon.nl.

Persoonsgegevens die Elementon verwerkt

Elementon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten, u deze zelf aan Elementon verstrekt of omdat u gebruik maakt van een website die Elementon beheert. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een webshop, website van een vereniging of kerk.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Elementon verwerkt op deze websites:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Elementon verwerkt

Voor enkele specifieke diensten van Elementon verwerkt Elementon Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Het gaat hier uitsluitend om websites die Elementon in opdracht van een klant beheert. Denk hierbij aan websites van bedrijven, verenigingen of kerkwebsites. Met de betreffende klant (Verwerkingsverantwoordelijke) is een Verwerkersovereenkomst overeengekomen, deze Verwerkersovereenkomst is onderdeel van de Elementon Algemene Voorwaarden.

Elementon verwerkt voor sommige klanten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

Met welk doel en op basis van welke grondslag Elementon persoonsgegevens verwerkt

Elementon verwerkt persoonsgegevens in opdracht van klanten waarvoor Elementon websites beheert. Het gaat hier bijvoorbeeld om bedrijven met een webshop, verenigingen of kerken. Voor deze klanten bied Elementon de mogelijkheid een website te hebben met een besloten deel waar een profiel gecreëerd kan worden. Om deze profielen mogelijk te maken slaat Elementon persoonsgegevens op.

Ook verwerkt Elementon persoonsgegevens van klanten zelf voor het uitvoeren van geleverde diensten. Denk hierbij aan naam en adres om een factuur te sturen en email adres om te communiceren over geleverde diensten.

Hoe lang Elementon persoonsgegevens bewaart

Elementon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Elementon hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Van websites die Elementon beheert worden regelmatig backups gemaakt. In deze backups zijn uw persoonsgegevens beschikbaar voor een periode van 6 maanden nadat ze verwijderd zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Elementon verkoopt uw gegevens nooit aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die Elementon met een klant heeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Elementon een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Elementon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Elementon gebruikt

Elementon gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die Elementon gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan Elementon hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Elementon beheert namens klanten websites waar cookies gebruikt kunnen worden. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op hun websites, hier heeft Elementon geen zicht op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account of via de persoonlijke instellingen van de website die Elementon beheert.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Elementon en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Elementon een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Elementon van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@elementon.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Elementon u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Elementon zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Elementon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Elementon persoonsgegevens beveiligt

Elementon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via security@elementon.nl.

De precieze manier waarop persoonsgegevens beveiligd word verschilt per website die Elementon namens een klant beheerd maar voldoet altijd aan strenge eisen die Elementon zichzelf stelt. Voor meer informatie over de beveiliging van specifieke websites neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming.